Konsultatsioon ja koolitused sotsiaalteenuste korraldajatele ja teenuseosutajale

Ettevõttest

Toetame sotsiaalteenuste osutajaid teenuse osutamiseks vajalikest määrustest ja nõuetest kinnipidamisel ja parimate praktikate rakendamisel.
Midro OÜ annab nõu, mida saad reaalselt kasutada ja aitab tegevused ellu viia.

Midro Koolituskeskus (täiskasvanute täienduskoolituste korraldaja majandusteate nr 210218) lähtub koolituste välja töötamisel ja pakkumisel täiskasvanute koolituse seadusest ja õppekavad on koostatud juhindudes täienduskoolituse standardist.

Midro OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

OÜ Midro on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedi hindamise seisuga 17.04.2020.

Margery Roosimaa

Juhatuse liige

Oman üle 15 aastast töökogemust rehabilitatsioonivaldkonnas – sotsiaaltöötaja, rehabilitatsioonimeeskonna juhi, teenuste arendaja, kvaliteedijuhi ja koolitajana.

Käesolevalt pakun konsultatsiooni ja koolitusi sotsiaalteenuse korraldajatele (näiteks kohalikud omavalitsused) ja sotsiaalteenuste osutajatele (rehabilitatsiooniasutused, hooldekodud jms).

Teemadeks: sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsiooniteenus, isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas, kvaliteedijuhtimissüsteem (sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtted, ISO 9001:2015), töökeskkonna nõuded sotsiaalvaldkonna asutustele jms.

Läbitud koolitused

2020

Koroonajuhtum sotsiaal- ja tervishoiuasutuses – isikuandmete
töötlemine koroonakriisi ajal (1h)

2019

Tööinspektsiooni Töökeskkonnaspetsialistide koolitus (16h)
Andmeauditi läbiviimine (12h)

2018

Andmekaitsespetsialisti pädevuse koolitus (90h)
Isikuandmete kaitse koolitus rehabilitatsiooniasutustele (6h)
Isikuandmete kaitse koolitus tervishoiutöötajatele (4h)
Isikuandmete kaitse koolitus personalitöötajatele (1h)

2017

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitori koolitus (16h)
ISO 9001:2015-le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem (8h)

Teenused

Konsultatsioon
Konsultatsioon sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse teemadel, näiteks teenuste osutamist koordineeriv seadusandlus, teenuste protsess, teenuste välja töötamine ja arendamine, rehabilitatsiooniprogrammid.
Või muud küsimused, mis on just Sinu asutuses tõstatunud.
Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine
Teenuste kvaliteeti aitab tagada läbi mõeldud tegevused ja juhindumine tuntud kvaliteedijuhtimissüsteemidest.
Aitame rakendada Teie asutuses kvaliteedijuhtimissüsteemi, näiteks Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatud sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis,
ISO 9001:2015 või EQUASS-i.
Andmekaitsespetsialist
Andmekaitsespetsialisti teenus rehabilitatsiooniasutustele või konsultatsioon kuidas teie asutuses andmekaitsealaseid küsimusi parimal viisil lahendada. S.h dokumentatsioon, personali koolitus jm andmekaitsega seotud küsimused.
Isikuandmete kaitse teemalised koolitused.

Tehtud tööd

Koolitused

Midro Koolituskeskus lähtub koolituste välja töötamisel ja pakkumisel täiskasvanute koolituse seadusest ja õppekavad on koostatud juhindudes täienduskoolituse standardist.

Täiskasvanute täienduskoolituste korraldaja majandusteate nr 210218, teate esitamise kuupäev 06.05.2019.

Võimalik on osaleda juba olemasoleva õppekavaga koolitustel, mida saate soovi korral ka enda asutusse kohapeale tellida.

Soovi korral koostame ka teie meeskonnale või vajadustele vastava koolituse. Võta meiega ühendust e-post koolitus@midro.ee.

Midro OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

OÜ Midro on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tagasiside klientidelt

Merje Servet
Põhja-Eesti Taastusravikeskus AS
Rehabilitatsiooniteenuse juht/ sotsiaaltöötaja

Rehabilitatsioonivaldkonda on vahel keeruline mõista, sest teenustega seonduv muutub pidevalt. On hea teada, et saab kellegi poole pöörduda ja vajadusel üle küsida. Margery on valdkonnaga väga hästi kursis, reageerib kiirelt  ning oskab aidata või suunata ka keerulisemates küsimustes.

Anneli Roosmäe
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus
Teenuste ja rehabilitatsiooni koordinaator

Koolitused on konkreetsel teemal, ei ole laialivalguvad. Väike grupp võimaldab aktiivset ja praktilist osalemist. Koolitaja on pädev ja suudab edastada teema arusaadavalt. Koolitustel omandatut olen saanud rakendada oma rehabilitatsioonimeeskonnas, mis on oluliselt aidanud töökvaliteeti parandada.

Kontakt

+372 5229159