Raske ja sügava puudega lapse abivajaduse hindamise instrument

Välja on töötatud raske ja sügava puudega lapse abivajaduse hindamise instrument Tallinna Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakonnade spetsialistidele, mis võimaldab täita Sotsiaalhoolekande seaduse § 15 abivajaduse hindamise kohustust ja teha kaalutletud otsuseid puuetega lastele sotsiaalteenuste ning nende mahtude määratlemiseks.

Hindamisinstrumendi alusel saab hinnata puudega lapse järgmiste teenuste ja nende mahu  vajadust:

  • tugiisiku teenus;
  • lapsehoid, sh. lapsehoid koolivaheajal;
  • asendushooldusteenus (raske või sügava puudega lapse hoiukodu teenus (lühiajaline/pikaajaline);
  • sotsiaaltransporditeenus (liinivedu, juhuvedu ja taksoteenus);
  • eluruumi füüsilised kohandused;
  • võimaluse korral ka sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (füsioterapeut, logopeed, tegevusterapeut).
Projekti raames tehtud tegevused:
  • hindamisinstrument on välja töötatud
  • hindamisinstrumenti on piloteeritud ja täiendatud piloteerimise järgselt
  • Tallinna linna linnaosade spetsialistid on koolitatud lapse abivajaduse hindamist läbi viima kasutades käesolevat hindamisvahendit
  • tehtud on ettepanekud Tallinna linnale teenuse korraldamiseks
Tellija

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Meeskond

Margery Roosimaa, meeskonna juht

Heili Piilberg, tegevusterapeut

Kadri Tomera, klassiõpetaja ja rehabilitatsiooniasutuse juht

Heli Kaldoja, tegevusterapeut ja rehabilitatsioonimeeskonna juht

Projekti periood

mai 2018-oktoober 2018